Villkor för Yohrs inkomstförsäkring

 

Det är av största vikt att du som medlem hos Yohrs vet vilka villkor du godkänner. Vi har därför samlat alla villkor rörande inkomstförsäkringen här nedan. 

LADDA NER DOKUMENT

Allmänna försäkringsvillkor, jan 2022*

1 Inledning ……………………………………………………………………..2

2 Definitioner ………………………………………………………………..2

3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen…………………….3

4 Försäkringstid………………………………………………………………3

5 Premie………………………………………………………………………….4

6 Ersättning ……………………………………………………………………4

7 Vad krävs för att få ersättning ……………………………………5

8 Gemensamma bestämmelser …………………………………….6

9 Begränsning av ansvar…………………………………………………6

10 Behandling av personuppgifter …………………………………6

11 Om vi inte är överens…………………………………………………8

 

1 Inledning

1.1 Om försäkringen

Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring förmedlad av mySafety och tecknad till följd av ett avtal mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren. Försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren avtalas mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren, och gäller parallellt med att du är medlem/abonnent hos försäkringstagaren samt under förutsättning att avtalet mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren är i kraft.

Försäkringstagaren administrerar medlemskapet/abonnemanget för gruppen och meddelar mySafety som på uppdrag av försäkringsgivaren administrerar denna gruppförsäkring och för när inträde i-/eller utträde ur gruppen sker.

Försäkringstagaren har ensam rätt att ingå avtal med försäkringsgivaren gällande ändring eller upphörande av försäkringen och att motta uppsägning av försäkringen. Uppsägning som skett av försäkringstagaren eller försäkringsgivaren gäller för samtliga försäkrade.

1.2 Tillämplig lag
För försäkringsavtalet gäller försäkringsavtalslagen och svensk författning i övrigt.

2 Definitioner

A-kassa
En av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) godkänd och registrerad svensk arbetslöshetskassa.

Aktivitetsstöd
Med aktivitetsstöd avses i dessa försäkringsvillkor ersättning som betalas ut från Försäkringskassan vid deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program till följd av arbetslöshet. Aktivitetsstödet ska minst motsvara arbetslöshetsersättning du skulle ha varit berättigad till från a-kassan.

Arbetslös
Med arbetslös avses i dessa försäkringsvillkor den som är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och som gör anspråk på arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Som arbetslös anses också den som är arbetsför och som Arbetsförmedlingen beslutat ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program som ger rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Arbetslöshetens inträde
Med arbetslöshetens inträde avses i dessa försäkringsvillkor den dag då den försäkrade blir arbetslös enligt dessa villkor.

Arbetslöshetsersättning
Med arbetslöshetsersättning avses i dessa försäkringsvillkor inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet som betalas ut från en a-kassa. Ersättning som betalas ut från en a-kassa i form av grundbelopp anses inte utgöra arbetslöshetsersättning enligt dessa försäkringsvillkor.

Försäkrad
Beträffande den obligatoriska försäkringen är varje gruppmedlem/abonnent försäkrad.

Försäkrad inkomst
Inkomstunderlaget består förutom av lön av normalt förekommande ersättningar som beskattas som inkomst av tjänst. Inkomstunderlaget tar hänsyn till eventuell löneväxling. Inkomstunderlaget rapporteras till YOHRS som vidarebefordrar uppgiften till mySafety på uppdrag av Försäkringsgivaren.

Den försäkrade inkomsten och normalinkomsten, vilken ligger till grund för ersättningen från inkomstförsäkringen, kan skilja sig åt.

Försäkringstagare
Gruppföreträdaren utgör försäkringstagare för den obligatoriska försäkringen, men i fråga om rätten till försäkringsersättning anses varje försäkrad som försäkringstagare.

Försäkringstid
Den tid som den försäkrade omfattas av försäkringen.

Förvärvsarbete
Med förvärvsarbete avses i dessa villkor sådan tid som godkänts av a-kassan som förvärvsarbete.

Gruppföreträdare
Den som företräder den försäkringsberättigade gruppen gentemot försäkringsgivaren det vill säga YOHRS.

Gruppmedlem/ abonnent
Varje medlem/ abonnent i YOHRS som har rätt att omfattas av försäkringen enligt punkt 3.

Karenstid
Avser den tid då någon ersättning inte kan lämnas från försäkringen. Samma karenstid tillämpas för att betala ut ersättning som a-kassan tillämpar för att betala ut ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Kvalificeringstid
Den försäkringstid som måste gå innan den försäkrade kan få ersättning från försäkringen. Kvalificeringstiden ska vara en sammanhängande period under försäkringstiden omedelbart före arbetslöshetens inträde.

Medlem/ abonnent i YOHRS
Med medlem/ abonnent i YOHRS avses i dessa villkor person som är yrkesverksam medlem/ abonnent i YOHRS.

mySafety
Betyder mySafety Försäkringar AB, Org.nr: 556522-0612, Tegeluddsvägen 28, 115 41 Stockholm som är förmedlare av gruppförsäkringen.

Normalinkomst
Med normalinkomst menas den genomsnittliga månadsinkomst som a-kassan fastställer vid arbetslöshetens inträde.

Obligatorisk försäkring
Den obligatoriska inkomstförsäkringen som omfattar alla medlemmar/abonnenter som uppfyller anslutningsvillkoren under punkten 3.1. Den obligatoriska inkomstförsäkringen ersätter månadsinkomster i intervallet mellan inkomsttaket i den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen upp till 60 000 kronor per månad och med en ersättningstid om högst 150 dagar. Försäkringen ingås mellan gruppföreträdaren YOHRS, som utgör försäkringstagare och försäkringsgivaren.

Samarbetsavtal
Denna försäkring regleras av ett samarbetsavtal mellan gruppföreträdaren och försäkringsgivaren. I samarbetsavtalet bestäms försäkringens omfattning, vilka som tillhör den försäkringsberättigade gruppen, när försäkringen tidigast kan börja gälla, hur försäkringen ska administreras, giltighetstid, uppsägningsrätt med mera.

3 Vem ansluts till försäkringen

3.1 Till den obligatoriska försäkringen ansluts de som
a) är medlemmar/ abonnenter i YOHRS,

 1. b) är medlemmar i en a-kassa, och
 2. c) inte har fyllt 65 år
 3. d) är tillsvidareanställda eller tidsbegränsat anställda.

4 Försäkringstid

Försäkringen gäller från och med den första dagen i den månad som den försäkrade blir medlem/ abonnent i YOHRS och uppfyller övriga krav enligt punkten 3.1.

4.2 Försäkringen slutar gälla
Den obligatoriska försäkringen upphör att gälla den 31 december samma år som den började gälla, och förnyas därefter på årsbasis den 1 januari och med ett år i taget, om försäkringen inte sägs upp eller upphört enligt punkterna 4.3 respektive 4.4.

4.3 Obligatoriska försäkringen upphör att gälla bland annat
a) när gruppavtalet upphör,

 1. b) då medlemmen/abonnenten träder ur den försäkringsberättigade gruppen enligt punkt 3.1 a) – b), eller en månad därefter om medlemmen/abonnenten inte på något annat sätt har fått eller uppenbarligen kan få skydd av motsvarande slag som tidigare.
 2. c) den första dagen i den månad den försäkrade fyller 65 år, eller
 3. d) när försäkringen blivit uppsagd på grund av premiedröjsmål (jfr. 5.3).

5 Premie
5.1 Beräkning av premie
Premien beräknas för ett år i sänder och baseras på antaganden om försäkringsrisker och på den försäkrades inkomst som inrapporterats till gruppföreträdaren.

Om Försäkringsgivaren erhåller information om att medlems/abonnentens inkomst har höjts under försäkringstiden kan premien höjas under försäkringstiden.

5.2 Betalning av premie
Premien för försäkringen ska betalas av försäkringstagaren. Detta innebär att gruppföreträdaren är betalningsansvarig för den obligatoriska försäkringen. Premien för den obligatoriska försäkringen erläggs i enlighet med gruppavtalet.

6 Ersättning

6.1 Ersättningens storlek
Vid arbetslöshetens inträde fattar a-kassan beslut om den försäkrades normalinkomst. Hänsyn tas inte till a-kassans eventuella omräkningar av normalinkomsten senare under samma ersättningsperiod.

Ersättningen från inkomstförsäkringen beräknas med samma procentandel som a-kassan använder på normalinkomst upp till gällande inkomsttak i a-kassan (för närvarande med 80, 70 eller 65 %) upp till en normalinkomst om högst 60 000 kronor per månad). Ersättningen från inkomstförsäkringen minskas därefter med ett schablonavdrag motsvarande ordinarie statlig och kommunal skatt enligt gällande skattetabell 30 kolumn 5. Skattetabellen används enbart för att fastställa schablonavdragets storlek. Det innebär alltså inte att skatt dras av och inbetalas till Skatteverket. Vid beräkningen av schablonavdraget tas ingen hänsyn till beslut om jämkning.

Efter schablonavdraget minskas ersättningen från inkomstförsäkringen med arbetslöshetsersättning alternativt aktivitetsstöd samt andra eventuella ersättningar som den försäkrade får till följd av arbetslöshet, som till exempel ersättning från något av trygghetsråden. Även på dessa ersättningar görs ett schablonavdrag enligt skattetabell 30 kolumn 5 innan ersättningen från inkomstförsäkringen minskas. Storleken på dagersättningen beräknas sedan genom att summan enligt ovan divideras med 22. Storleken på ersättningen baseras på den av a-kassan fastställda dagpenningen före eventuell reduktion till följd av pension eller bisyssla.

Utbetalad ersättning från inkomstförsäkringen är skattefri.

Om den sammanlagda ersättningen som den försäkrade till följd av arbetslöshet uppbär från a-kassa och från annan ersättning överstiger den procentandel som a-kassan tillämpar enligt stycke 1 ovan (d.v.s. för närvarande 80, 70 eller 65 procent) av den försäkrade inkomsten, kommer ersättningen att sänkas från inkomstförsäkringen så att den sammanlagda ersättningen motsvarar denna procentandel av den del av den försäkrade inkomsten som överstiger taket i a-kassan. Den försäkrade är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att erhålla sådan annan ersättning som denne har rätt till enligt stycke 3 ovan. Om det är sannolikt att den försäkrade uppfyller villkoren för att erhålla sådan annan ersättning, måste den försäkrade på begäran kunna visa att sådan ersättning sökts. Om den försäkrade underlåter detta kan ersättningen enligt försäkringen sättas ned med ett belopp motsvarande vad den försäkrade annars hade kunnat erhålla.

6.2 Ersättningens längd
Ersättningen betalas ut i högst 150 ersättningsdagar i den obligatoriska försäkringen. Ersättningstiden inleds alltid samtidigt som ersättningen från a-kassan börjar betalas ut. Det betyder att om den försäkrade har en sådan inkomst att denne vid arbetslöshet får försäkringsersättning först efter att ha fått ersättning från a-kassan under en period sker avräkning av antalet ersättningsdagar från och med att ersättningen från a-kassan börjat utbetalas. Ersättningen betalas ut efter att arbetslöshetsförsäkringens karenstid löpt ut och kan inte skjutas upp.

6.3 Utbetalning av ersättning
Ersättning utbetalas i form av kompletterande dagpenning för de dagar dagpenning utbetalas från a-kassan.

6.4 Övrigt
Utbetalas ingen dagpenning under arbetslösheten p.g.a. avstängning så utbetalas heller ingen ersättning från försäkringen. Vid nedsättning av dagpenningen från a-kassan nedsätts ersättningen från försäkringen i motsvarande grad.

Har försäkringsgivaren betalat ut för hög ersättning på grund av att oriktiga uppgifter lämnats, exempelvis genom felaktigt beslut hos a-kassan eller annan, eller om försäkringsgivaren av annan anledning har betalat ut för hög ersättning har försäkringsgivaren rätt att återkräva felaktigt utbetalt belopp.

6.5 Undantag
Ingen ersättning betalas ut om arbetslösheten beror på grund av en tidsbegränsad anställning tar slut enligt avtalstiden.

7 Vad krävs för att få ersättning

7.1 För att få ersättning krävs

 1. a) att arbetslöshetsersättning utbetalas av a-kassan eller att aktivitetsstöd utbetalas av Försäkringskassan,
 2. b) att den försäkrade fortlöpande varit medlem/ abonnent i YOHRS minst de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde och fortfarande är det,
 3. c) att försäkringen har omfattat den försäkrade enligt punkten 3 under en sammanhängande period om minst 12 månader närmast före arbetslöshetens inträde och fortfarande gör det,
 4. d) att den försäkrade förvärvsarbetat minst 12 månader i minst 80 timmar per kalendermånad under en sammanhängande period om högst 18 månader närmast före arbetslöshetens inträde, varvid den försäkrade måste ha varit medlem/ abonnent i YOHRS och omfattats av försäkringen under hela den sistnämnda perioden, och att den sista arbetsperioden varat minst en kalendermånad och att den försäkrade under den månaden arbetat minst 80 timmar,
 5. e) att det vid arbetslöshetens inträde för den försäkrade, som tidigare erhållit en ersättningsperiod, förflutit en period av minst 12 månader från senaste ersättningsperiod och att den försäkrade under denna tid varit oavbrutet försäkrad och förvärvsarbetat minst 80 timmar per kalendermånad i 12 månader i följd samt ej uppburit arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd (återkvalificeringsvillkor).

Om den försäkrade erhåller en ny anställning innan ersättningsdagarna är förbrukade och inom två år från första arbetsdagen åter blir arbetslös löper ingen ny kvalifikationstid enligt punkt 7.1 d), utan den försäkrade har rätt till de återstående ersättningsdagarna. Om även villkoren enligt punkt 7.1 e) är uppfyllda vid det nya arbetslöshetstillfället inleds i stället en ny ersättningsperiod.

7.2 Överhoppningsbar tid
När kvalifikationstid enligt punkt 7.1 d) beräknas räknas inte sådan tid in som a-kassan bedömer vara överhoppningsbar tid.

7.3 Övergång från ett fackförbund med likvärdig inkomstförsäkring
För medlem/abonnent som vid tidpunkten för inträdet i YOHRS är medlem i ett svenskt fackförbund och omfattas av en likvärdig inkomstförsäkring genom detta fackförbund gäller följande:

 1. Medlemmen/abonnenten får vid tillämpning av kvalificeringsvillkoren i den obligatoriska inkomstförsäkringen tillgodoräkna sig den tid som medlemmen vid inträdet i YOHRS oavbrutet har varit medlem i det andra fackförbundet och omfattats av dess obligatoriska inkomstförsäkring.

Medlem/abonnent som är arbetslös och berättigad till ersättning från annan likvärdig inkomstförsäkring vid tidpunkten för inträdet i YOHRS får inte tillgodoräkna sig tid enligt punkterna 1 och 2 ovan 6. Medlem som får tillgodoräkna sig tid enligt ovan kan inte göra gällande villkor i den inkomstförsäkring som den haft genom det tidigare fackförbundet.

Försäkringsgivaren avgör om ovan angivna förutsättningar är uppfyllda. För utredning av förutsättningarna för tillämpning av ovan angivna villkor åligger det medlem/abonnent att tillhandahålla den information och dokumentation som mySafety på uppdrag av försäkringsgivaren begär. Medlemmen/abonnenten ska skriftligen kunna styrka oavbrutet medlemskap enligt ovan samt att medlemmen har omfattats av en likvärdig inkomstförsäkring i det andra fackförbundet.

7.4 På uppdrag av försäkringsgivaren kommer mySafety att hantera din skadeanmälan.  Kontaktuppgifter vid skada: www.mysafety.se eller mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm, telefon 08-505 530 00.

8 Gemensamma bestämmelser

8.1 Anmälan om arbetslöshet och preskription
Arbetslöshet ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till mySafety på uppdrag av försäkringsgivaren. Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt till denna om han eller hon inte väcker talan mot bolaget inom 10 år från den tidpunkt som den försäkrade första gången kan göra gällande kravet enligt punkten 7 i dessa villkor.

9 Begränsning av ansvar

9.1 Oriktiga uppgifter
Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som gruppföreträdaren eller den försäkrade lämnat försäkringsgivaren. Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig kan detta medföra att försäkringen blir ogiltig eller att ersättningen sätts ned enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (2005:104). Om oriktigheten eller ofullständigheten upptäcks innan försäkringsfall inträffar, kan försäkringsgivaren under omständigheter som anges i försäkringsavtalslagen säga upp försäkringen eller försäkringsmomentet till upphörande.

9.2 Force Majeure
Försäkringen gäller inte för förlust som uppstår om skadeutredning, åtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av force majeure. Med force majeure menas till exempel krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, atom- eller kärnprocess, myndighetsåtgärd, beslag, strejk, blockad, allmänna avbrott i elnätet, allmänna avbrott i data- eller teleförbindelser eller liknande händelse.

9.3 Överlåtelse och pantsättning
Försäkringen kan inte överlåtas eller pantsättas.

9.4 Ändrade förhållanden

Den försäkrade är skyldig att meddela YOHRS eller mySafety på uppdrag av försäkringsgivaren när byte av fackförbund, a-kassa eller ändring av annat förhållande som är av betydelse för försäkringen sker.

9.5 Ändring av försäkringsvillkor

 1. a) Villkoren kan ändras under försäkringstiden om försäkringstagaren grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsgivaren. En sådan ändring träder i kraft fjorton dagar efter den dag då försäkringsgivaren avsänt skriftligt meddelande till försäkringstagaren om ändringen.
 2. b) Villkoren kan ändras i samband med förnyelse av försäkringen. En sådan ändring träder i kraft en månad efter den dag då Försäkringsgivaren avsänt skriftligt meddelande till försäkringstagaren om ändringen.
 3. c) Villkoren kan komma att ändras under försäkringstiden om det är nödvändigt på grund av ändrad lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad lagtillämpning. En sådan ändring av villkoren träder i kraft 1 (en) månad efter det att Försäkringsgivaren har sänt information till försäkringstagaren eller den försäkrade, alternativt vid den tidigare tidpunkt som följer av lagändringen, myndighetsföreskrift eller den ändrade lagtillämpningen.

10 Behandling av personuppgifter

10.1 Personuppgifter som behandlas
De personuppgifter som kan komma att registreras hos mySafety och försäkringsgivaren är namn, personnummer, inkomst och kontaktuppgifter avseende den försäkrade. Även den försäkrades medlemskap i fackförbund och uppgift om tidigare arbete via arbetsgivarintyg kommer att behandlas. Uppgifterna inhämtas i första hand av gruppföreträdaren.

10.2 Vad uppgifterna används till
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning. Personuppgifterna som behandlas är till exempel namn, adress, registreringsnummer, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Uppgifterna rör dig som kund men kan även omfatta medförsäkrad. Uppgifterna hämtas från dig som kund men kan även erhållas från exempelvis någon av våra samarbetspartners eller försäkringsförmedlare. Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund, såsom vid bedömning av ansökan, utredning av försäkringsärenden samt administrering av ditt försäkringsavtal, varför de också överförs till våra underleverantörer till vilka vi utkonrakterar bland annat fakturering, skadereglering, utskick av försäkringsmaterial, kundservice.

Personuppgifterna används även för marknadsföring, bland annat via e-post och SMS, och som underlag för riskbedömning, analyser, affärsutveckling och statistik. Uppgifter kan för nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetsparters, inom och utom EU- och EES-området, försäkringsförmedlare eller andra bolag inom koncernen. Uppgifterna kan enligt lag behöva lämnas ut till myndigheter. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt. För fullständig information om mySafetys behandling av personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy som publiceras på vår hemsida. Du kan kontakta oss på följande adress: mySafety Försäkringar AB, Dataskyddsombud, Box 27142, 102 52 Stockholm. Det går även bra att kontakta kundtjänst på telefonnummer 0771-615 615 eller e-posta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@mysafety.se.

10.3 A-kassan
Utifrån lämnade personuppgifter inhämtas även information om den försäkrades arbetslöshetsersättning från godkänd a-kassa. Informationen kan hämtas efter det att den försäkrade lämnat sitt samtycke hos aktuell a-kassa om att vi ska kunna hämta dessa uppgifter.

10.4 YOHRS
YOHRS är gruppföreträdare för dem som omfattas av försäkringen. För fullgörandet av sina skyldigheter enligt gruppavtalet och försäkringen delas uppgifter mellan mySafety och YOHRS.

10.5 Var behandlar vi dina personuppgifter
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/ Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa fall kan dock dina personuppgifter komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänsteleverantörer. För att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats, såsom dataöverföringsavtal som kräver att mottagarna skyddar uppgifterna på samma sätt som vi gör. mySafety lämnar på begäran ut information om de skyddsåtgärder vi har på plats och information om till vilka länder vi, i förekommande fall, överför personuppgifter.

10.6 Övriga mottagare
Försäkringsgivaren kan på begäran lämna nödvändig information till myndigheter enligt lag. I samband med en rättstvist kan försäkringsgivaren överföra uppgifter till andra parter till exempel domstol. I samband med rättstvist och andra legala ärenden kan försäkringsgivaren även komma att överföra uppgifter till sitt legala ombud. Försäkringsgivaren kan vid behov hämta eller kontrollera uppgifter från trygghetsråd (såsom TRR eller TRS) och/eller Försäkringskassan angående aktivitetsstöd.

För utveckling och utbildning av försäkringsgivarens anställda kan vissa ersättningsärenden komma att kvalitetsgranskas av externa leverantörer av sådana tjänster.

För uppföljning och kundundersökningar kan uppgifter komma att lämnas ut till externa leverantörer av sådana tjänster.

10.7 Dina rättigheter som medlem/abonnent
Du har rätt att

 • kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig,
 • begära rättelse av felaktigt uppgifter,
 • få dina personuppgifter raderade om vi inte längre behöver behandla dessa,
 • invända mot behandling i vissa fall, exempelvis mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse,
  • begära begränsning av vår behandling av personuppgifter i vissa fall, exempelvis om du ifrågasätter riktigheten av behandlingen,
 • begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat och i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal,
 • återkalla samtycke till personuppgiftsbehandling, om sådant lämnats och vända dig till behörig tillsynsmyndighet, det vill säga Datainspektionen, för framförande av klagomål om du är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling.

10.8 Kontaktuppgifter till försäkringsgivaren

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, om du vill begära ut de personuppgifter som du har lämnat till oss eller begära rättelse kan du kontakta försäkringsgivaren på: e-post: customer.relations@maideniis.com, telefon: 08-506 362 92 eller postadress: Box 70396, 107 24 Stockholm.

Information om Maiden General Försäkrings AB personuppgiftsbehandling finns att läsa på www.maidenlg.se

11 Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med mySafetys beslut ska du i första hand kontakta mySafety för omprövning i ärendet.

Ett klagomål eller begäran om omprövning ska framställas till mySafety inom 6 månader från mySafetys slutligt beslut. Om du efter mySafetys omprövningsbeslut ännu inte är nöjd kan du vända dig till försäkringsgivaren:

Maiden General Försäkrings AB,

Klarabergsviadukten 70, Box 70396

107 24 Stockholm

Sverige

E-post: customer.relations@maideniis.com

Om du fortfarande inte skulle vara nöjd efter kontakt med försäkringsgivaren finns flera möjligheter att få fallet omprövat.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Du kan även vända dig till ARN för att få ditt fall prövat. Nämnden prövar inte ärenden om belopp under 2 000 kr eller medicinska bedömningar. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Personskadenämnden (PFN)

PFN prövar medicinska frågor där det behövs utlåtande från en läkare. Adress: Personskadenämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm.

 

Konsumenternas försäkringsbyrå

Allmän information och råd om försäkringsfrågor kan erhållas från: Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm.

 

Kommunernas konsumentvägledning

Varje kommun har en konsumentvägledning som hjälper konsumenter med allmän information och råd.

Alternativ tvistlösning

Du kan även använda www.ec.europa.eu/consumers/odr avseende tvistlösning.

 

Domstol

Tvister om försäkringsavtal kan prövas av allmän domstol.

 

Ombud

Ombudskostnad ersätts inte genom försäkringen.

 

12 Försäkringsförmedlare

Försäkringen förmedlas av mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm, org nr 556503-9889. mySafety Försäkring AB står under tillsyn av Finansinspektionen.

13 Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Maiden General Försäkrings AB, org nr 516406-1003 som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Dessa villkor gäller från 2022-01-01