Villkor 

 

Det är av största vikt att du som medlem hos YOHRS vet vilka villkor du godkänner. Vi har därför samlat alla villkor rörande medlemskapet och inkomstförsäkringen här nedan. 

YOHRS allmänna villkor

LADDA NER DOKUMENTET 

ANVÄNDARVILLKOR – YOHRS

1 ALLMÄNT

1.1 Följande villkor (”Villkoren”) gäller mellan YOHRS AB, org.nr 559298-6441, (”YOHRS”, ”vi”, ”vår”, ”våra” eller ”oss”) och den som använder de tjänster som tillhandahålls av YOHRS via www.yohrs.se (”Tjänsten”) och vid användning av YOHRS plattform och dess community samt i övrigt när du interagerar med oss.

1.2 YOHRS är en partner i arbetslivet som genom kunskap och vetskap om arbetsmarknaden bygger konkurrenskraft hos individer. Det gör vi genom att via vår plattform tillhandahålla bl.a. kunskap via en kunskapsbank och support, ett digitalt community där individer kan integrera, lära och dela med sig med varandra samt inkomstförsäkring och utbildningsportal.

1.3 Med ”Användarkonto” avses det konto genom vilket en användare tillhandahålls åtkomst till Tjänsten.

1.4 Villkoren accepteras genom registrering av ett Användarkonto, eller genom att använda Tjänsten. Den som använder Tjänsten förbinder sig att följa Villkoren samt eventuella spelregler och instruktioner gällande användningen av Tjänsten som från tid till annan utfärdas/meddelas av YOHRS. Villkoren gäller så länge du som användare använder Tjänsten.

2 ANVÄNDARKONTO

2.1 Vid registrering av ett Användarkonto behöver du uppge din e-postadress, ett lösenord samt de övriga uppgifter som YOHRS från tid till annan kräver. Du ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter lämnas i samband med registrering av Användarkontot. Du som användare ansvarar även för att hålla dessa uppgifter uppdaterade och korrekta under tiden du använder Tjänsten.

2.2 Vi förbehåller oss rätten att radera användarkonton och/eller begränsa tillgången till Tjänsten i det fall en användare bryter mot Villkoren eller YOHRS vid var tid gällande spelregler eller instruktioner beträffande användningen av Tjänsten. Vi strävar efter att ge användarna möjlighet att vidta rättelse innan vi raderar eller begränsar tillgången till Användarkontot (i de fall vi bedömer att det är möjligt).

2.3 Skulle du vilja avsluta ditt Användarkonto går du in på din profil på yohrs.se och väljer ”Avsluta abonnemang”.

2.4 Användaren ska betala för användningen av Tjänsten i enlighet med vad som föreskrivs av YOHRS. Tillämpliga priser följer av YOHRS vid var till gällande prislista som finns att läsa på yohrs.se.

3 ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

3.1 Användaren åtar sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Villkoren och Yohrs vid var tid gällande instruktioner och spelregler eller liknande.

3.2 Vid användningen av Tjänsten äger användaren inte rätt att överföra eller på annat sätt använda data eller information som: (i) användaren inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller angrepp på företagshemligheter, (iii) innehåller virus eller annan skadlig mjukvara eller kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger eller kan antas ge upphov till skada eller annan olägenhet för YOHRS eller tredje man.

3.3 Användaren ansvarar för att uppgifter som anges eller matas in i Tjänsten inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt strider mot lag, kränker någon annan på grund av dess kön, sexuella läggning, etnisk tillhörighet, religion eller på annan grund på ett sätt som kan uppfattas som stötande.

3.4 Det är inte tillåtet att ge andra personer tillgång till Användarkontot. Skulle en användare låta annan person få tillgång till Användarkontot ansvarar användaren för sådana personer såsom för egen räkning.

3.5 Användaren ska hålla YOHRS skadeslös i det fall någon tredje part framställer krav gentemot YOHRS på grund av att användaren agerat i strid med Villkoren.

4 YOHRS ANSVAR

4.1 Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. YOHRS lämnar inga garantier eller utfästelser och gör inga åtaganden avseende Tjänsten utöver vad som uttryckligen framgår av Villkoren. YOHRS ansvarar emellertid för att Tjänstens funktion och kvalitet motsvarar vad som avtalats. YOHRS åtar sig att erbjuda skälig teknisk support till användaren under kontorstid.

4.2 YOHRS ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, såvida annat inte gäller enligt tvingande lagstiftning eller avtal. YOHRS är inte skyldigt att, förutom i det fall skyldighet föreligger enligt tvingande lagstiftning eller avtal, utge ersättning till användaren på grund av fel, brist, förlust av data eller annat avtalsbrott från YOHRS sida.

4.3 Om inte annat särskilt avtalats är YOHRS inte ansvarig gentemot användare för fullständigheten eller riktigheten av den information som användaren, eller andra användare, tillhandahållit YOHRS, t.ex. i samband med frågor som ställs i YOHRS community. YOHRS ansvarar inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än YOHRS.

4.4 YOHRS är inte ansvarig gentemot användare för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför YOHRS kontroll som YOHRS skäligen inte kunde ha räknat med och vars följder YOHRS inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

4.5 YOHRS är inte ansvarig för förlust eller skada gentemot användaren som uppkommit till följd av att användaren använt YOHRS tjänster i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka som uttryckligen angivits.

4.6 Användares krav på YOHRS ska framställas till YOHRS så snart som användaren har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas.

4.7 Om en användares krav mot YOHRS baseras på tredje mans (t.ex. myndighet) krav mot användaren ska YOHRS ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för användarens räkning gentemot sådan tredje man under förutsättning att användaren hålls skadeslös.

4.8 YOHRS ska under inga omständigheter vara ansvarig gentemot användaren för indirekta förluster eller skador som uppkommer med anledning av någon handling eller underlåtenhet som hänför sig till användarens användning av Tjänsten, såvida sådana förluster eller skador inte orsakats av YOHRS uppsåt eller grova vårdslöshet.

5 FEL I TJÄNSTEN

I det fall du som användare anser att Tjänsten är felaktig åligger det dig att utan oskäligt dröjsmål meddela YOHRS. Reklamation måste enligt lag ske inom tre år. Sådant meddelande ska ske skriftligen och skickas till YOHRS till hello@yohrs.se eller till adressen Stora åvägen 21, 436 34, Askim.

5.1 Meddelandet ska innehålla den information som skäligen behövs för att YOHRS ska kunna utvärdera om fel föreligger och/eller avhjälpa felet, t.ex. vilken del av Tjänsten som felet avser, vilket datum och klockslag felet visade sig samt en detaljerad redogörelse för felet. Du som användare ska därutöver tillhandahålla sådan ytterligare information som skäligen behövs av YOHRS för att kunna hantera det aktuella ärendet.

6 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1 Samtliga immateriella rättigheter, t.ex. men inte begränsat till upphovsrätt, till Tjänsten, inklusive vidareutveckling, bearbetning eller modifiering av densamma, tillkommer YOHRS. Övergången av rättigheter omfattar även rätten att ändra i verket samt upplåta eller överlåta rättigheterna till annan.

6.2 Användaren åtar sig att vidta alla åtgärder som erfordras för att de immateriella rättigheterna till vad som anges ovan ska tillfalla YOHRS.

6.3 Användaren äger inte rätt att göra ingrepp i Tjänsten eller avlägsna eller ändra något innehåll i Tjänsten. Användaren äger inte rätt att i vidare mån än som följer av upphovsrättslagen modifiera, komplettera, dekompilera eller reassemblera Tjänsten, t.ex. i syfte att efterbilda dess källkod.

6.4 Användaren ska utan dröjsmål informera YOHRS om intrång eller misstänkt intrång i YOHRS immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten. YOHRS har ingen skyldighet att försvara sådana rättigheter. Väljer YOHRS att göra detta, ska användaren i rimlig utsträckning och på egen bekostnad bistå YOHRS härvid.

7 RÄTTEN TILL DATA

I förhållandet mellan YOHRS och användaren har YOHRS samtliga rättigheter till data och annan information som användaren eller annan på uppdrag av användaren för in i Tjänsten eller delar med YOHRS samt resultatet av YOHRS behandling av sådan information.

8 FORCE MAJEURE

Om YOHRS fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som YOHRS inte kunnat råda över och vars följder YOHRS inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits eller annan liknande omständighet, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

9 ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH VILLKOREN

9.1 YOHRS äger rätt att när som helst i tiden ändra Tjänsten och dess funktioner. Detta utan föregående meddelande till användaren. YOHRS ska emellertid i möjligaste mån sträva efter att hålla sina användare informerade om planerade ändringar i Tjänsten och dess funktioner.

9.2 YOHRS har även rätt att göra ändringar i Villkoren samt tilllämpliga priser för användningen av Tjänsten. Ändringar i Villkoren och ändrade priser träder i kraft 30 dagar efter den nya versionen av Villkoren publicerats i enlighet med Villkoren och blir gällande för användaren när denne, efter det att versionen gjorts tillgänglig, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya Villkoren eller det nya priset.

9.3 YOHRS tillhandahåller den senaste versionen av Villkoren på sin hemsida yohrs.se under rubriken ”Om oss och Villkor”. Det åligger användaren att hålla sig informerad avseende eventuella ändringar och/eller uppdateringar av Villkoren.

10 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

10.1 YOHRS personuppgiftsbehandling, vilken YOHRS är personuppgiftsansvarig för, redogörs för i YOHRS vid var tid gällande personuppgiftspolicy. För att uppfylla de ändamål som anges i personuppgiftspolicyn kommer YOHRS överföra personuppgifter till olika samarbetspartners.

10.2 Vid frågor om YOHRS behandling av personuppgifter, vänligen kontakta YOHRS kundtjänst.

11 ÖVRIGA VILLKOR

11.1 YOHRS har rätt att överlåta Tjänsten, inklusive alla därtill hörande rättigheter och skyldigheter, till tredje part. YOHRS har även rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till ett bolag inom samma koncern som YOHRS.

11.2 Skulle någon bestämmelse i Villkoren, eller del därav, visa sig vara ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren i övriga delar är ogiltiga.

11.3 Svensk rätt ska tillämpas på Villkoren. Tvister med anledning av Villkoren eller användningen av Tjänsten ska slutligt avgöras av allmän domstol. Har du något klagomål eller problem med Tjänsten och inte har kunnat lösa klagomålet eller problemet (eller tvisten om problemet) med oss, kan du skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODRplattformen). ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU en möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på tjänster som köpts online. Genom att använda ODR-plattformen kan du som konsument hitta ett organ för tvistlösning för dina klagomål. ODR-plattformen hittar du på här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.sho w&lng=SV

12 KONTAKT

12.1 Vid frågor om Villkoren eller Tjänsten, vänligen kontakta YOHRS på: hello@yohrs.se

12.2 Övriga kontaktuppgifter: Namn: YOHRS AB Organisationsnummer: 559298-6441 Telefonnummer: +46 73-527 35 25 Adress: Stora åvägen 21, 436 34, Askim

PERSONUPPGIFTSPOLICY

1 ALLMÄNT

1.1 Denna integritetspolicy (”Policyn”) beskriver hur YOHRS AB, org.nr: 559298-6441, (”YOHRS”, ”vi”, ”vår”, ”våra” eller ”oss”) behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållandet av de tjänster som tillhandahålls via vår webbsida yohrs.se (”Tjänsten”) och vid användning av vår webbsida yohrs.se samt i övrigt när du interagerar med oss.

1.2 I Policyn beskrivs bland annat hur vi samlar in, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt hur vi arbetar med att säkerställa att sådana personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1.3 Såvida annat inte anges nedan är YOHRS personuppgiftsansvarig i förhållande till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i Policyn. Det åligger därmed oss att se till att den behandling av personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1.4 Begrepp som används i Policyn ska ha samma innebörd som i Förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

2 KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Inom ramen för tillhandahållet av Tjänsten behandlar vi följande kategorier av personuppgifter: i) Namn, ii) För- och efternamn, iii) Adress, iv) Telefonnummer, v) E-postadress, vi) Anställningsuppgifter, såsom lön och befattning, vii) IP-adress, och viii) Personnummer.

2.2 Även andra kategorier av personuppgifter än de som anges ovan kan komma att behandlas av oss, bl.a. i samband med supportärenden. Exakt vilka personuppgifter som vi kommer att behandla beror även på vad du väljer att dela med oss.

2.3 Som utgångspunkt kommer de personuppgifter vi behandlar inhämtas direkt från dig. Det finns dock situationer då vi kan komma att inhämta personuppgifter från tredje part, t.ex. högskola/universitet, försäkringsbolag och utbildningsföretag.

3 ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

3.1 För att tillhandahålla Tjänsten

3.1.1 Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten till våra användare, t.ex. för att skapa användarkonton, besvara frågor, tillhandahålla vår plattform m.m. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är namn, personnummer, mailadress, löneuppgifter och befattning.

3.1.2 Den rättsliga grunden för denna behandling är avtalet mellan oss och våra användare. Behandlingen av personuppgifter som sker för detta ändamål är således nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de avtal vi ingår med våra användare.

3.1.3 Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas från våra användare eller från våra samarbetspartners (t.ex. högskola/universitet, försäkringsbolag och utbildningsföretag). Vi lagrar personuppgifterna ifråga under en sådan period som är nödvändig för att uppfylla ändamålet för vilket personuppgifterna behandlas. Vi strävar dock efter att inte lagra personuppgifter för detta ändamål längre än två (2) månader efter upphörande av användarrelationen under förutsättning att det med hänsyn till tvingande lagstiftning inte är påkallat med en längre lagringstid. YOHRS kan även komma att lagra personuppgifterna för en längre tidperiod om det krävs för att YOHRS ska kunna försvara sig mot eventuella rättsliga krav från användare eller annan.

3.2 För att utveckla och förbättra Tjänsten

3.2.1 Vi behandlar personuppgifter i samband med att du besöker vår hemsida yohrs.se, t.ex. genom att samla in information om vilka sidor du besöker och hur du använder vår hemsida och Tjänsten.

3.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra Tjänsten och vår hemsida.

3.2.3 Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas direkt från den som använder vår hemsida eller på annat sätt interagerar med oss. Vi lagrar personuppgifterna för en period om två (2) månader från det att du senast besökte vår hemsida eller senast interagerade med oss.

3.3 För att tillhandahålla support

3.3.1 Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla support till våra användare och andra. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål beror på vad det specifika ärendet rör, samt vilka personuppgifter du väljer att dela med oss.

3.3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla support kopplad till Tjänsten.

3.3.3 Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas direkt från den registrerade. Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål under en sådan period som är nödvändig för att hantera ärendet ifråga, dock strävar vi efter att radera personuppgifterna när ärendet är avslutat.

3.4 För marknadsföring och kommunikation om kommande projekt m.m.

3.4.1 Vi behandlar personuppgifter för att marknadsföra Tjänsten och oss själva. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är namn, e-postadress, ålder och plats.

3.4.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att marknadsföra Tjänsten.

3.4.3 Personuppgifterna inhämtas som utgångspunkt direkt från dig. Vi lagrar personuppgifterna för en period om 36 månader från det att du senast interagerade med Tjänsten, eller på annat sätt var i kontakt med oss.

4 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi kan komma att föra över personuppgifter till våra samarbetspartners (t.ex. webbyråer och försäkringsbolag) och andra bolag i samma koncern som Yohrs inom ramen för de ändamål som anges i Policyn.

4.2 När vi delar personuppgifter med våra samarbetspartners är dessa aktörer antingen personuppgiftsbiträden i förhållande till oss, eller så är de självständigt personuppgiftsansvariga. De samarbetspartners som är våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Vi ingår särskilda avtal med våra personuppgiftsbiträden i syfte att se till att deras behandling av personuppgifter sker i enlighet med våra instruktioner och tillämplig dataskyddslagstiftning.

4.3 Vi överför endast personuppgifter till tredje land (dvs. utanför EU/EES) i det fall (i) EU-kommissionen beslutat att det aktuella landet har en adekvat skyddsnivå, (ii) mottagaren av personuppgifter har undertecknat ett bindande och verkställbart avtal som innebär tillräckliga garantier avseende skydd för de personuppgifter som överförs, eller (iii) om det finns en annan rättslig grund enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för sådan överföring.

4.4 Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter eller andra offentliga aktörer i det fall sådant utlämnande krävs enligt lag.

5 SÄKERHET

5.1 Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder i förhållande till den de personuppgifter som behandlas enligt Policyn. När så är påkallat utför vi bland annat anonymisering och pseudonymisering av personuppgifter.

5.2 Vi vidtar även tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att förhindra avsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.

6 LAGRINGSTID

Vi behandlar endast personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Vi lagrar inte personuppgifter för en längre period än vad som är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, inkluderat GDPR.

7 COOKIES

7.1 Vi samlar in information med hjälp av teknologi såsom cookies, pixlar och lokal lagring på din webbläsare eller enhet (t.ex. mobiltelefon, dator eller läsplatta). Detta gör vi i syfte att lära oss mer om vilka som använder Tjänsten så att vi kan förbättra användaruppleven.

7.2 Uppgifterna som samlas in genom vår användning av cookies m.m. är IPadress och annan teknisk information om den enhet som används (t.ex. dator, smartphone eller läsplatta).

7.3 Du kan styra hur du använder och hanterar cookies när du går in på olika webbsidor. De flesta webbläsarna tillåter att du raderar alla sparade cookies eller att cookies blockeras från att sparas på din dator. Eftersom cookies används för att optimera din upplevelse på webbsidor kan en radering eller blockering av dessa medföra begränsad funktionalitet och/eller försämrad prestanda på de webbsidor du besöker. (i) För mer detaljerad information om hantering av cookies kan du gå in på: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ (ii) För information kring beteendestyrd annonsering kan du gå in på: http://www.youronlinechoices.com/se/ (iii) För mer info om marknadsföring online: https://www.networkadvertising.org/faq

8 DINA RÄTTIGHETER

8.1 Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter: – Rätt till information, – Rätt till registerutdrag, – Rätt till rättelse, – Rätt till radering, – Rätt till begränsning av behandling, – Rätt till dataportabilitet, – Rätt att göra invändningar, och – Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande och profilering.

8.2 Du kan kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan i det fall du har frågor eller klagomål gällande vår behandling av personuppgifter, eller om du önskar utnyttja någon av ovanstående rättigheter. Vänligen notera att vissa rättigheter är begränsade enligt lag. Detta innebär att vi under vissa omständigheter inte är skyldiga att tillgodose en begäran om att nyttja en viss rättighet.

8.3 I det fall du vill framföra ett klagomål avseende vår behandling av personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se/kontakta-oss/.

9 ÄNDRINGAR I POLICYN

9.1 Vi reserverar oss rätten att från tid till annan göra ändringar i Policyn. Datumet för senaste ändring anges nedan. Alla ändringar i Policyn kommer att publiceras på vår webbsida. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad på innehållet i Policyn för att hålla koll på eventuella ändringar av densamma.

9.2 Om vi ändrar Policyn på ett sätt som innebär en väsentlig förändring kommer vi att informera berörda parter och, om tillämpligt, begära att sådana parter läser igenom och godkänner Policyn på nytt.

9.3 Den senaste uppdateringen av Policyn gjordes 2022-01-28.

10 KONTAKT

Har du frågor om Policyn eller vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på: E-post: hello@yohrs.se

Villkor - inkomstförsäkring

LADDA NER DOKUMENT

Allmänna försäkringsvillkor, jan 2022*

1 Inledning ……………………………………………………………………..2

2 Definitioner ………………………………………………………………..2

3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen…………………….3

4 Försäkringstid………………………………………………………………3

5 Premie………………………………………………………………………….4

6 Ersättning ……………………………………………………………………4

7 Vad krävs för att få ersättning ……………………………………5

8 Gemensamma bestämmelser …………………………………….6

9 Begränsning av ansvar…………………………………………………6

10 Behandling av personuppgifter …………………………………6

11 Om vi inte är överens…………………………………………………8

 

1 Inledning

1.1 Om försäkringen

Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring förmedlad av mySafety och tecknad till följd av ett avtal mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren. Försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren avtalas mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren, och gäller parallellt med att du är medlem/abonnent hos försäkringstagaren samt under förutsättning att avtalet mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren är i kraft.

Försäkringstagaren administrerar medlemskapet/abonnemanget för gruppen och meddelar mySafety som på uppdrag av försäkringsgivaren administrerar denna gruppförsäkring och för när inträde i-/eller utträde ur gruppen sker.

Försäkringstagaren har ensam rätt att ingå avtal med försäkringsgivaren gällande ändring eller upphörande av försäkringen och att motta uppsägning av försäkringen. Uppsägning som skett av försäkringstagaren eller försäkringsgivaren gäller för samtliga försäkrade.

1.2 Tillämplig lag
För försäkringsavtalet gäller försäkringsavtalslagen och svensk författning i övrigt.

2 Definitioner

A-kassa
En av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) godkänd och registrerad svensk arbetslöshetskassa.

Aktivitetsstöd
Med aktivitetsstöd avses i dessa försäkringsvillkor ersättning som betalas ut från Försäkringskassan vid deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program till följd av arbetslöshet. Aktivitetsstödet ska minst motsvara arbetslöshetsersättning du skulle ha varit berättigad till från a-kassan.

Arbetslös
Med arbetslös avses i dessa försäkringsvillkor den som är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och som gör anspråk på arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Som arbetslös anses också den som är arbetsför och som Arbetsförmedlingen beslutat ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program som ger rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Arbetslöshetens inträde
Med arbetslöshetens inträde avses i dessa försäkringsvillkor den dag då den försäkrade blir arbetslös enligt dessa villkor.

Arbetslöshetsersättning
Med arbetslöshetsersättning avses i dessa försäkringsvillkor inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet som betalas ut från en a-kassa. Ersättning som betalas ut från en a-kassa i form av grundbelopp anses inte utgöra arbetslöshetsersättning enligt dessa försäkringsvillkor.

Försäkrad
Beträffande den obligatoriska försäkringen är varje gruppmedlem/abonnent försäkrad.

Försäkrad inkomst
Inkomstunderlaget består förutom av lön av normalt förekommande ersättningar som beskattas som inkomst av tjänst. Inkomstunderlaget tar hänsyn till eventuell löneväxling. Inkomstunderlaget rapporteras till YOHRS som vidarebefordrar uppgiften till mySafety på uppdrag av Försäkringsgivaren.

Den försäkrade inkomsten och normalinkomsten, vilken ligger till grund för ersättningen från inkomstförsäkringen, kan skilja sig åt.

Försäkringstagare
Gruppföreträdaren utgör försäkringstagare för den obligatoriska försäkringen, men i fråga om rätten till försäkringsersättning anses varje försäkrad som försäkringstagare.

Försäkringstid
Den tid som den försäkrade omfattas av försäkringen.

Förvärvsarbete
Med förvärvsarbete avses i dessa villkor sådan tid som godkänts av a-kassan som förvärvsarbete.

Gruppföreträdare
Den som företräder den försäkringsberättigade gruppen gentemot försäkringsgivaren det vill säga YOHRS.

Gruppmedlem/ abonnent
Varje medlem/ abonnent i YOHRS som har rätt att omfattas av försäkringen enligt punkt 3.

Karenstid
Avser den tid då någon ersättning inte kan lämnas från försäkringen. Samma karenstid tillämpas för att betala ut ersättning som a-kassan tillämpar för att betala ut ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Kvalificeringstid
Den försäkringstid som måste gå innan den försäkrade kan få ersättning från försäkringen. Kvalificeringstiden ska vara en sammanhängande period under försäkringstiden omedelbart före arbetslöshetens inträde.

Medlem/ abonnent i YOHRS
Med medlem/ abonnent i YOHRS avses i dessa villkor person som är yrkesverksam medlem/ abonnent i YOHRS.

mySafety
Betyder mySafety Försäkringar AB, Org.nr: 556522-0612, Tegeluddsvägen 28, 115 41 Stockholm som är förmedlare av gruppförsäkringen.

Normalinkomst
Med normalinkomst menas den genomsnittliga månadsinkomst som a-kassan fastställer vid arbetslöshetens inträde.

Obligatorisk försäkring
Den obligatoriska inkomstförsäkringen som omfattar alla medlemmar/abonnenter som uppfyller anslutningsvillkoren under punkten 3.1. Den obligatoriska inkomstförsäkringen ersätter månadsinkomster i intervallet mellan inkomsttaket i den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen upp till 60 000 kronor per månad och med en ersättningstid om högst 150 dagar. Försäkringen ingås mellan gruppföreträdaren YOHRS, som utgör försäkringstagare och försäkringsgivaren.

Samarbetsavtal
Denna försäkring regleras av ett samarbetsavtal mellan gruppföreträdaren och försäkringsgivaren. I samarbetsavtalet bestäms försäkringens omfattning, vilka som tillhör den försäkringsberättigade gruppen, när försäkringen tidigast kan börja gälla, hur försäkringen ska administreras, giltighetstid, uppsägningsrätt med mera.

3 Vem ansluts till försäkringen

3.1 Till den obligatoriska försäkringen ansluts de som
a) är medlemmar/ abonnenter i YOHRS,

 1. b) är medlemmar i en a-kassa, och
 2. c) inte har fyllt 65 år
 3. d) är tillsvidareanställda eller tidsbegränsat anställda.

4 Försäkringstid

Försäkringen gäller från och med den första dagen i den månad som den försäkrade blir medlem/ abonnent i YOHRS och uppfyller övriga krav enligt punkten 3.1.

4.2 Försäkringen slutar gälla
Den obligatoriska försäkringen upphör att gälla den 31 december samma år som den började gälla, och förnyas därefter på årsbasis den 1 januari och med ett år i taget, om försäkringen inte sägs upp eller upphört enligt punkterna 4.3 respektive 4.4.

4.3 Obligatoriska försäkringen upphör att gälla bland annat
a) när gruppavtalet upphör,

 1. b) då medlemmen/abonnenten träder ur den försäkringsberättigade gruppen enligt punkt 3.1 a) – b), eller en månad därefter om medlemmen/abonnenten inte på något annat sätt har fått eller uppenbarligen kan få skydd av motsvarande slag som tidigare.
 2. c) den första dagen i den månad den försäkrade fyller 65 år, eller
 3. d) när försäkringen blivit uppsagd på grund av premiedröjsmål (jfr. 5.3).

5 Premie
5.1 Beräkning av premie
Premien beräknas för ett år i sänder och baseras på antaganden om försäkringsrisker och på den försäkrades inkomst som inrapporterats till gruppföreträdaren.

Om Försäkringsgivaren erhåller information om att medlems/abonnentens inkomst har höjts under försäkringstiden kan premien höjas under försäkringstiden.

5.2 Betalning av premie
Premien för försäkringen ska betalas av försäkringstagaren. Detta innebär att gruppföreträdaren är betalningsansvarig för den obligatoriska försäkringen. Premien för den obligatoriska försäkringen erläggs i enlighet med gruppavtalet.

6 Ersättning

6.1 Ersättningens storlek
Vid arbetslöshetens inträde fattar a-kassan beslut om den försäkrades normalinkomst. Hänsyn tas inte till a-kassans eventuella omräkningar av normalinkomsten senare under samma ersättningsperiod.

Ersättningen från inkomstförsäkringen beräknas med samma procentandel som a-kassan använder på normalinkomst upp till gällande inkomsttak i a-kassan (för närvarande med 80, 70 eller 65 %) upp till en normalinkomst om högst 60 000 kronor per månad). Ersättningen från inkomstförsäkringen minskas därefter med ett schablonavdrag motsvarande ordinarie statlig och kommunal skatt enligt gällande skattetabell 30 kolumn 5. Skattetabellen används enbart för att fastställa schablonavdragets storlek. Det innebär alltså inte att skatt dras av och inbetalas till Skatteverket. Vid beräkningen av schablonavdraget tas ingen hänsyn till beslut om jämkning.

Efter schablonavdraget minskas ersättningen från inkomstförsäkringen med arbetslöshetsersättning alternativt aktivitetsstöd samt andra eventuella ersättningar som den försäkrade får till följd av arbetslöshet, som till exempel ersättning från något av trygghetsråden. Även på dessa ersättningar görs ett schablonavdrag enligt skattetabell 30 kolumn 5 innan ersättningen från inkomstförsäkringen minskas. Storleken på dagersättningen beräknas sedan genom att summan enligt ovan divideras med 22. Storleken på ersättningen baseras på den av a-kassan fastställda dagpenningen före eventuell reduktion till följd av pension eller bisyssla.

Utbetalad ersättning från inkomstförsäkringen är skattefri.

Om den sammanlagda ersättningen som den försäkrade till följd av arbetslöshet uppbär från a-kassa och från annan ersättning överstiger den procentandel som a-kassan tillämpar enligt stycke 1 ovan (d.v.s. för närvarande 80, 70 eller 65 procent) av den försäkrade inkomsten, kommer ersättningen att sänkas från inkomstförsäkringen så att den sammanlagda ersättningen motsvarar denna procentandel av den del av den försäkrade inkomsten som överstiger taket i a-kassan. Den försäkrade är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att erhålla sådan annan ersättning som denne har rätt till enligt stycke 3 ovan. Om det är sannolikt att den försäkrade uppfyller villkoren för att erhålla sådan annan ersättning, måste den försäkrade på begäran kunna visa att sådan ersättning sökts. Om den försäkrade underlåter detta kan ersättningen enligt försäkringen sättas ned med ett belopp motsvarande vad den försäkrade annars hade kunnat erhålla.

6.2 Ersättningens längd
Ersättningen betalas ut i högst 150 ersättningsdagar i den obligatoriska försäkringen. Ersättningstiden inleds alltid samtidigt som ersättningen från a-kassan börjar betalas ut. Det betyder att om den försäkrade har en sådan inkomst att denne vid arbetslöshet får försäkringsersättning först efter att ha fått ersättning från a-kassan under en period sker avräkning av antalet ersättningsdagar från och med att ersättningen från a-kassan börjat utbetalas. Ersättningen betalas ut efter att arbetslöshetsförsäkringens karenstid löpt ut och kan inte skjutas upp.

6.3 Utbetalning av ersättning
Ersättning utbetalas i form av kompletterande dagpenning för de dagar dagpenning utbetalas från a-kassan.

6.4 Övrigt
Utbetalas ingen dagpenning under arbetslösheten p.g.a. avstängning så utbetalas heller ingen ersättning från försäkringen. Vid nedsättning av dagpenningen från a-kassan nedsätts ersättningen från försäkringen i motsvarande grad.

Har försäkringsgivaren betalat ut för hög ersättning på grund av att oriktiga uppgifter lämnats, exempelvis genom felaktigt beslut hos a-kassan eller annan, eller om försäkringsgivaren av annan anledning har betalat ut för hög ersättning har försäkringsgivaren rätt att återkräva felaktigt utbetalt belopp.

6.5 Undantag
Ingen ersättning betalas ut om arbetslösheten beror på grund av en tidsbegränsad anställning tar slut enligt avtalstiden.

7 Vad krävs för att få ersättning

7.1 För att få ersättning krävs

 1. a) att arbetslöshetsersättning utbetalas av a-kassan eller att aktivitetsstöd utbetalas av Försäkringskassan,
 2. b) att den försäkrade fortlöpande varit medlem/ abonnent i YOHRS minst de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde och fortfarande är det,
 3. c) att försäkringen har omfattat den försäkrade enligt punkten 3 under en sammanhängande period om minst 12 månader närmast före arbetslöshetens inträde och fortfarande gör det,
 4. d) att den försäkrade förvärvsarbetat minst 12 månader i minst 80 timmar per kalendermånad under en sammanhängande period om högst 18 månader närmast före arbetslöshetens inträde, varvid den försäkrade måste ha varit medlem/ abonnent i YOHRS och omfattats av försäkringen under hela den sistnämnda perioden, och att den sista arbetsperioden varat minst en kalendermånad och att den försäkrade under den månaden arbetat minst 80 timmar,
 5. e) att det vid arbetslöshetens inträde för den försäkrade, som tidigare erhållit en ersättningsperiod, förflutit en period av minst 12 månader från senaste ersättningsperiod och att den försäkrade under denna tid varit oavbrutet försäkrad och förvärvsarbetat minst 80 timmar per kalendermånad i 12 månader i följd samt ej uppburit arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd (återkvalificeringsvillkor).

Om den försäkrade erhåller en ny anställning innan ersättningsdagarna är förbrukade och inom två år från första arbetsdagen åter blir arbetslös löper ingen ny kvalifikationstid enligt punkt 7.1 d), utan den försäkrade har rätt till de återstående ersättningsdagarna. Om även villkoren enligt punkt 7.1 e) är uppfyllda vid det nya arbetslöshetstillfället inleds i stället en ny ersättningsperiod.

7.2 Överhoppningsbar tid
När kvalifikationstid enligt punkt 7.1 d) beräknas räknas inte sådan tid in som a-kassan bedömer vara överhoppningsbar tid.

7.3 Övergång från ett fackförbund med likvärdig inkomstförsäkring
För medlem/abonnent som vid tidpunkten för inträdet i YOHRS är medlem i ett svenskt fackförbund och omfattas av en likvärdig inkomstförsäkring genom detta fackförbund gäller följande:

 1. Medlemmen/abonnenten får vid tillämpning av kvalificeringsvillkoren i den obligatoriska inkomstförsäkringen tillgodoräkna sig den tid som medlemmen vid inträdet i YOHRS oavbrutet har varit medlem i det andra fackförbundet och omfattats av dess obligatoriska inkomstförsäkring.

Medlem/abonnent som är arbetslös och berättigad till ersättning från annan likvärdig inkomstförsäkring vid tidpunkten för inträdet i YOHRS får inte tillgodoräkna sig tid enligt punkterna 1 och 2 ovan 6. Medlem som får tillgodoräkna sig tid enligt ovan kan inte göra gällande villkor i den inkomstförsäkring som den haft genom det tidigare fackförbundet.

Försäkringsgivaren avgör om ovan angivna förutsättningar är uppfyllda. För utredning av förutsättningarna för tillämpning av ovan angivna villkor åligger det medlem/abonnent att tillhandahålla den information och dokumentation som mySafety på uppdrag av försäkringsgivaren begär. Medlemmen/abonnenten ska skriftligen kunna styrka oavbrutet medlemskap enligt ovan samt att medlemmen har omfattats av en likvärdig inkomstförsäkring i det andra fackförbundet.

7.4 På uppdrag av försäkringsgivaren kommer mySafety att hantera din skadeanmälan.  Kontaktuppgifter vid skada: www.mysafety.se eller mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm, telefon 08-505 530 00.

8 Gemensamma bestämmelser

8.1 Anmälan om arbetslöshet och preskription
Arbetslöshet ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till mySafety på uppdrag av försäkringsgivaren. Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt till denna om han eller hon inte väcker talan mot bolaget inom 10 år från den tidpunkt som den försäkrade första gången kan göra gällande kravet enligt punkten 7 i dessa villkor.

9 Begränsning av ansvar

9.1 Oriktiga uppgifter
Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som gruppföreträdaren eller den försäkrade lämnat försäkringsgivaren. Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig kan detta medföra att försäkringen blir ogiltig eller att ersättningen sätts ned enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (2005:104). Om oriktigheten eller ofullständigheten upptäcks innan försäkringsfall inträffar, kan försäkringsgivaren under omständigheter som anges i försäkringsavtalslagen säga upp försäkringen eller försäkringsmomentet till upphörande.

9.2 Force Majeure
Försäkringen gäller inte för förlust som uppstår om skadeutredning, åtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av force majeure. Med force majeure menas till exempel krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, atom- eller kärnprocess, myndighetsåtgärd, beslag, strejk, blockad, allmänna avbrott i elnätet, allmänna avbrott i data- eller teleförbindelser eller liknande händelse.

9.3 Överlåtelse och pantsättning
Försäkringen kan inte överlåtas eller pantsättas.

9.4 Ändrade förhållanden

Den försäkrade är skyldig att meddela YOHRS eller mySafety på uppdrag av försäkringsgivaren när byte av fackförbund, a-kassa eller ändring av annat förhållande som är av betydelse för försäkringen sker.

9.5 Ändring av försäkringsvillkor

 1. a) Villkoren kan ändras under försäkringstiden om försäkringstagaren grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsgivaren. En sådan ändring träder i kraft fjorton dagar efter den dag då försäkringsgivaren avsänt skriftligt meddelande till försäkringstagaren om ändringen.
 2. b) Villkoren kan ändras i samband med förnyelse av försäkringen. En sådan ändring träder i kraft en månad efter den dag då Försäkringsgivaren avsänt skriftligt meddelande till försäkringstagaren om ändringen.
 3. c) Villkoren kan komma att ändras under försäkringstiden om det är nödvändigt på grund av ändrad lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad lagtillämpning. En sådan ändring av villkoren träder i kraft 1 (en) månad efter det att Försäkringsgivaren har sänt information till försäkringstagaren eller den försäkrade, alternativt vid den tidigare tidpunkt som följer av lagändringen, myndighetsföreskrift eller den ändrade lagtillämpningen.

10 Behandling av personuppgifter

10.1 Personuppgifter som behandlas
De personuppgifter som kan komma att registreras hos mySafety och försäkringsgivaren är namn, personnummer, inkomst och kontaktuppgifter avseende den försäkrade. Även den försäkrades medlemskap i fackförbund och uppgift om tidigare arbete via arbetsgivarintyg kommer att behandlas. Uppgifterna inhämtas i första hand av gruppföreträdaren.

10.2 Vad uppgifterna används till
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning. Personuppgifterna som behandlas är till exempel namn, adress, registreringsnummer, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Uppgifterna rör dig som kund men kan även omfatta medförsäkrad. Uppgifterna hämtas från dig som kund men kan även erhållas från exempelvis någon av våra samarbetspartners eller försäkringsförmedlare. Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund, såsom vid bedömning av ansökan, utredning av försäkringsärenden samt administrering av ditt försäkringsavtal, varför de också överförs till våra underleverantörer till vilka vi utkonrakterar bland annat fakturering, skadereglering, utskick av försäkringsmaterial, kundservice.

Personuppgifterna används även för marknadsföring, bland annat via e-post och SMS, och som underlag för riskbedömning, analyser, affärsutveckling och statistik. Uppgifter kan för nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetsparters, inom och utom EU- och EES-området, försäkringsförmedlare eller andra bolag inom koncernen. Uppgifterna kan enligt lag behöva lämnas ut till myndigheter. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt. För fullständig information om mySafetys behandling av personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy som publiceras på vår hemsida. Du kan kontakta oss på följande adress: mySafety Försäkringar AB, Dataskyddsombud, Box 27142, 102 52 Stockholm. Det går även bra att kontakta kundtjänst på telefonnummer 0771-615 615 eller e-posta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@mysafety.se.

10.3 A-kassan
Utifrån lämnade personuppgifter inhämtas även information om den försäkrades arbetslöshetsersättning från godkänd a-kassa. Informationen kan hämtas efter det att den försäkrade lämnat sitt samtycke hos aktuell a-kassa om att vi ska kunna hämta dessa uppgifter.

10.4 YOHRS
YOHRS är gruppföreträdare för dem som omfattas av försäkringen. För fullgörandet av sina skyldigheter enligt gruppavtalet och försäkringen delas uppgifter mellan mySafety och YOHRS.

10.5 Var behandlar vi dina personuppgifter
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/ Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa fall kan dock dina personuppgifter komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänsteleverantörer. För att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats, såsom dataöverföringsavtal som kräver att mottagarna skyddar uppgifterna på samma sätt som vi gör. mySafety lämnar på begäran ut information om de skyddsåtgärder vi har på plats och information om till vilka länder vi, i förekommande fall, överför personuppgifter.

10.6 Övriga mottagare
Försäkringsgivaren kan på begäran lämna nödvändig information till myndigheter enligt lag. I samband med en rättstvist kan försäkringsgivaren överföra uppgifter till andra parter till exempel domstol. I samband med rättstvist och andra legala ärenden kan försäkringsgivaren även komma att överföra uppgifter till sitt legala ombud. Försäkringsgivaren kan vid behov hämta eller kontrollera uppgifter från trygghetsråd (såsom TRR eller TRS) och/eller Försäkringskassan angående aktivitetsstöd.

För utveckling och utbildning av försäkringsgivarens anställda kan vissa ersättningsärenden komma att kvalitetsgranskas av externa leverantörer av sådana tjänster.

För uppföljning och kundundersökningar kan uppgifter komma att lämnas ut till externa leverantörer av sådana tjänster.

10.7 Dina rättigheter som medlem/abonnent
Du har rätt att

 • kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig,
 • begära rättelse av felaktigt uppgifter,
 • få dina personuppgifter raderade om vi inte längre behöver behandla dessa,
 • invända mot behandling i vissa fall, exempelvis mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse,
  • begära begränsning av vår behandling av personuppgifter i vissa fall, exempelvis om du ifrågasätter riktigheten av behandlingen,
 • begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat och i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal,
 • återkalla samtycke till personuppgiftsbehandling, om sådant lämnats och vända dig till behörig tillsynsmyndighet, det vill säga Datainspektionen, för framförande av klagomål om du är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling.

10.8 Kontaktuppgifter till försäkringsgivaren

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, om du vill begära ut de personuppgifter som du har lämnat till oss eller begära rättelse kan du kontakta försäkringsgivaren på: e-post: customer.relations@maideniis.com, telefon: 08-506 362 92 eller postadress: Box 70396, 107 24 Stockholm.

Information om Maiden General Försäkrings AB personuppgiftsbehandling finns att läsa på www.maidenlg.se

11 Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med mySafetys beslut ska du i första hand kontakta mySafety för omprövning i ärendet.

Ett klagomål eller begäran om omprövning ska framställas till mySafety inom 6 månader från mySafetys slutligt beslut. Om du efter mySafetys omprövningsbeslut ännu inte är nöjd kan du vända dig till försäkringsgivaren:

Maiden General Försäkrings AB,

Klarabergsviadukten 70, Box 70396

107 24 Stockholm

Sverige

E-post: customer.relations@maideniis.com

Om du fortfarande inte skulle vara nöjd efter kontakt med försäkringsgivaren finns flera möjligheter att få fallet omprövat.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Du kan även vända dig till ARN för att få ditt fall prövat. Nämnden prövar inte ärenden om belopp under 2 000 kr eller medicinska bedömningar. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Personskadenämnden (PFN)

PFN prövar medicinska frågor där det behövs utlåtande från en läkare. Adress: Personskadenämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm.

 

Konsumenternas försäkringsbyrå

Allmän information och råd om försäkringsfrågor kan erhållas från: Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm.

 

Kommunernas konsumentvägledning

Varje kommun har en konsumentvägledning som hjälper konsumenter med allmän information och råd.

Alternativ tvistlösning

Du kan även använda www.ec.europa.eu/consumers/odr avseende tvistlösning.

 

Domstol

Tvister om försäkringsavtal kan prövas av allmän domstol.

 

Ombud

Ombudskostnad ersätts inte genom försäkringen.

 

12 Försäkringsförmedlare

Försäkringen förmedlas av mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm, org nr 556503-9889. mySafety Försäkring AB står under tillsyn av Finansinspektionen.

13 Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Maiden General Försäkrings AB, org nr 516406-1003 som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Dessa villkor gäller från 2022-01-01