Vad innebär nya LAS?

by | 30 Sep, 2022

De nya LAS-reglerna gäller från och med 1 oktober 2022. Det ligger både i arbetsgivarens och arbetstagarens intresse att ta till sig ändringarna. Du kan därför läsa om dem här. I korta drag innebär de nya reglerna följande:

 1. Heltid som norm
 2. Allmän visstidsanställning ersätts av Särskild visstidsanställning med nya regler
 3. Turordning och omställningstid vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad, så kallad ”hyvling”
 4. Sakliga skäl för uppsägning ersätter saklig grund
 5. Anställningen upphör vid tvister om ogiltigförklaring vid uppsägning av personliga skäl
 6. Fler undantag från turordningsregler vid arbetsbrist
 7. Nytt offentligt stöd för studier
 8. Inhyrd bemanningspersonal ska erbjudas tillsvidareanställning

Om du vill läsa mer om respektive rubrik kan du läsa vidare här:

1. Heltid som norm

Anställning gäller på heltid om inget annat avtalas. Därför är det särskilt viktigt att ha koll på anställningsavtalet och vad som framgår där gällande omfattning och sysselsättningsgrad, framför allt vid tidsbegränsade anställningar såsom särskild visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete och som ibland är på deltid. Om du som anställd begär det så ska du få skriftlig motivering av din arbetsgivare på varför tjänsten är på deltid. Detta måste arbetsgivare motivera inom tre veckor från att frågan skriftligt ställts.

2. Allmän visstidsanställning ersätts av Särskild visstidsanställning

Anställningsformen ”allmän visstidsanställning” ersätts av ”särskild visstidsanställning”. Det betyder att anställningsavtal om ”allmän visstidsanställning” inte kan ingås efter den 30 september, såvida inget annat avtalats i eventuellt kollektivavtal. Vidare ändras:

Omvandling till tillsvidareanställning – in-LASning Särskild visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning redan efter tolv månaders anställningstid i anställningsformen under en femårsperiod (i stället för tidigare 24 mån).

Obs 1! Om du har allmänna visstidsanställningar som pågår efter den 1 oktober gäller tidigare regler om anställningens övergång till tillsvidareanställning, det vill säga att du ska ha varit anställd i allmän visstidsanställning i över två år under en femårsperiod. Obs 2! Vid vikariat gäller fortfarande omvandling först efter 24 månader under en femårsperiod.

Sättet att räkna anställningstid ändras inte bara faktisk anställningstid ska räknas. Om du haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad räknas nu även tiden mellan särskilda visstidsanställningar som arbetstid och genererar LAS-tid.

Till exempel: Om du anställs på särskild visstidsanställning för perioden 4–8 oktober, 15–17 oktober och 29–31 oktober. I det här fallet är den faktiska anställningstiden elva dagar, men den anställningstid som räknas i omvandlingshänseende blir perioden 4–31 oktober, alltså 28 dagar.

Obs! Även (faktisk) anställningstid som du har haft i allmän visstidsanställning under perioden 1 mars–30 september 2022 ligger till grund för beräkning av anställningstid i särskild visstidsanställning. Har du som i exemplet ovan varit anställd i allmän visstidsanställning den 10–15 juni och 24–25 juni läggs ytterligare åtta dagar till anställningstiden i särskild visstidsanställning, det vill säga 36 dagar totalt.

Förtur till ny särskild visstidsanställningNu införs ytterligare en företrädesrätt till återanställning i LAS: Företrädesrätt till återanställning i särskild visstidsanställning. För att kvalificera sig till företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning ska arbetstagaren ha haft särskild visstidsanställning i över nio månader under de senaste tre åren. Observera att anställningstiden räknas på samma sätt som vid omvandling till tillsvidareanställning.

Besked om att särskild visstidsanställning inte ska fortsätta måste lämnas minst en månad innan anställningen upphör i de fall arbetstagaren kvalificerat sig för företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning.

3. Turordning och omställningstid vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad

Det kommer fortfarande vara möjligt för arbetsgivare att omreglera arbetstagares sysselsättningsgrad till det lägre, så kallad ”hyvling”, men det kommer bli svårare och mer tidskrävande. Ändringen innebär att arbetsgivare nu måste följa turordningsregler om det finns flera arbetstagare med lika arbete. Vid skiftet till minskad sysselsättningsgrad behåller den anställde sin lön under en tid motsvarande uppsägningstiden, men som längst under tre månader.

4. Sakliga skäl för uppsägning ersätter saklig grund

I lagen om anställningsskydd, LAS, ersätts begreppet ”saklig grund” av ”sakliga skäl”. Vid en bedömning av om det finns sakliga skäl för en uppsägning ska inte längre arbetstagarens personliga intresse av att behålla anställningen beaktas. Arbetsgivare behöver alltså inte ta hänsyn till den anställdes försörjningsplikt eller eventuella svårigheter att få en ny anställning. Arbetsgivare behöver inte heller ta hänsyn till hur den anställde kan förväntas sköta sig framöver, utan det blir mer fokus på om den anställde har brutit mot anställningsavtalet.

I lagen behandlas också arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Till skillnad från tidigare räcker det nu med att arbetsgivaren genomför en omplacering innan den anställde kan sägas upp. Om en arbetstagare har omplacerats av personlig anledning, men fortsätter att missköta sig, behöver inte en ny omplacering göras, oavsett om det rör sig om samma eller en ny typ av misskötsamhet från arbetstagaren sida.

I kollektivavtal kommer även arbetsgivare ha större möjligheter till att säga upp anställda utifrån bristande prestation och/eller samarbetssvårigheter.

5. Anställningen upphör vid tvister om ogiltigförklaring

Till skillnad från dagens regler fortsätter inte anställningen vid tvist om uppsägning av personliga skäl. Om domstolen ogiltigförklarar uppsägningen ska istället ekonomiskt skadestånd utbetalas i form av lön för den tidsperiod som tvisten har pågått. De allmänna skadestånden kommer också att höjas. För felaktig uppsägning kommer skadeståndet i normalfallet uppgå till 135 000 kr och för felaktigt avskedande till 190 000 kronor.

6. Fler undantag från turordningsregler vid arbetsbrist

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist får idag arbetsgivare med högst tio anställda ”undanta” två personer med särskild betydelse för verksamheten som får jobba kvar oavsett anställningstid. Med de nya reglerna försvinner dels gränsen på hur stor organisationen måste vara, dels ökar antalet personer som kan undantas uppsägning. Från 1 oktober 2022 kan alla företag undanta tre medarbetare från uppsägning, oavsett storlek på verksamheten.

7. Nytt offentligt stöd för studier

Trygghetsöverenskommelsen innebär att staten inför ett nytt studiestöd utöver befintliga studiemedel. Den stora nyheten är att det kommer att vara möjligt att vara ledig för upp till 44 veckors heltidsstudier även under pågående anställning. ”Omställningsstödet” kan sökas både under pågående anställning och under omställning efter en uppsägning. Det offentliga stödet består av ett bidrag och en frivillig lånedel som betalas tillbaka enligt samma principer som befintliga studiemedel. Vem kan söka det nya omställningsstudiestödet?

 • Kvalificeringen för stödet beräknas på olika sätt. Hos CSN kan du läsa mer om kraven för att få stödet.
 • Du ska vara mellan 27 och 62 år.
 • Du ska vara etablerad på arbetsmarknaden och ha jobbat minst 12 månader de senaste två åren. Arbetsvillkoret ska kunna bevisas genom inkomstuppgifter.
 • Vissa ersättningar jämställs med arbete, till exempel föräldrapenning och sjukpenning.
 •  Aktuell utbildning ska ge rätt till omställningsstudiestöd och ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Obs! Stödet ersätter inte din arbetsgivares ansvar i att förse anställda med nödvändig kompetensutvecklig för befintligt jobb.
 • Du måste studera i en viss omfattning och kan bara få stödet under begränsad tid. Du kan få stödet i 44 veckor, längre om du studerar deltid.

Läs mer i vår artikel: Nytt statligt stöd för studier

8. Inhyrd bemanningspersonal ska erbjudas tillsvidareanställning

Anställda hos bemanningsföretag eller konsultbolag som, i minst 24 månader under en period om 36 månader, varit placerad på samma driftsenhet hos ett företag ska erbjudas tillsvidareanställning hos företaget.Erbjudandet ska vara med samma sysselsättningsgrad, men som alternativ kan företaget erbjuda en ersättning motsvarande två månadslöner. Om erbjudandet inte antas kan uthyrningen fortsätta, men det är företaget som måste se till att erbjudandet lämnas. Lagändringarna gäller fr o m oktober 2022. (De arbetsplatser som har kollektivavtal kan vissa regler att uppdateras först efter avtalsrörelsen mars 2023 och kommer träda i kraft först då.)